Hot News :
หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวพิไลวรรณ บัวลา

หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย

นางสาวพิไลวรรณ บัวลา

หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวรัชนี ปัญญาคม

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสันติราษฎร์ ชาน้อย

ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวกนกลักษณ์ บุญลุ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

Poll

ประชาชนชาวตำบลขะยูง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ