Hot News :
สำนักงานปลัด

นางสาวพิไลวรรณ บัวลา

หัวหน้าสำนักปลัด

พนักงานส่วนตำบล

นางนันทนา สวัสดิมงคล

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางเศวตวรรณ แป้นเพ็ชร

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางบุญส่ง จันทะนาม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางนรินทร์ เกษอินทร์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวกรรณิกา ไชยสิน

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวนันทนา สุโพธิ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

นางสาวรัชนีย์ ดวงสีมา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร

นายธีรศักดิ์ กัณหา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

นายโชคพิพัฒน์ สุวรรณพันธ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายวิชัย ไชยพรม

พนักงานขับรถยนต์

นายเฉลิมพันธ์ แก้วแสน

พนักงานขับรถดับเพลิง

นายศักดิ์ชัย ขันธเสน

นักการภารโรง

Poll

ประชาชนชาวตำบลขะยูง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ